2017/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල පුහුණුව සාර්ථකව නිම කළ ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (ආ) ගුරු පත්වීම් ප්‍රදානය

දිනය :  2022.05.02

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ May 4, 2022 @ 6:27 am – නිර්මාණය ITRDA