තනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය
ලේකම්+94 112 092873+94 112 092874
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්+94 112 092876+94112092894
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී+94 112 883 470+94 112 092881
ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ+94 112 092887+94 112 092874
සහකාර ලේකම්+94 112 092877+94 112 092894
සහකාර ලේකම්+94 112 092875+94 112 092894
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන)+94 112092868+94 112 092874
ගණකාධිකාරී+94 112 092881+94 112 092881
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)+94 112 092869+94 112 092874
සහකාර ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ)
+94 112 093099+94 112 092894
පරිපාලන නිලධාරි+94 112 092882+94 112 092894
පොදු+94 112 092883+94 112 092874

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය
අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය,
2 වන මහල, බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
අංක 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක
+94 112 092883

ෆැක්ස් අංකය
+94 112 092874

මාර්ග සිතියම

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Nov 10, 2021 @ 7:11 am – නිර්මාණය ITRDA