නවතම ප්‍රවෘත්ති

භාණ්ඩ වෙන්දේසිය

2022.10.27 දින  පෙ.ව. 10.00ට පැවැත්වේ. 

විස්තර පත්‍රිකාව මෙතනින් ලබා ගන්න

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ 2021.12.31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා සිදු කළ භාණ්ඩ සමීක්ෂණයෙන් ඉවත් කරන ලද භාණ්ඩ වෙන්දේසිය, 2022.10.27 වන දින පෙ.ව. 10.00ට ගම්පහ බණ්ඩාරනායක ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

නිවේදනයයි

අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු සහ තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම් සම්බන්ධ රාජකාරී ලිපි සදුදා සහ බදාදා දිනයන්හි පමණක් අමාත්‍යාංශය වෙතින් නිකුත් කරන බැවින් එම දිනයන්හි පමණක් පැමිණෙන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

_________________________________________

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Oct 20, 2022 @ 8:08 am – නිර්මාණය ITRDA