නිවේදනයයි

අන්තර් පළාත් ස්ථාන මාරු සහ තාවකාලික අනුයුක්ත කිරීම් සම්බන්ධ රාජකාරී ලිපි සදුදා සහ බදාදා දිනයන්හි පමණක් අමාත්‍යාංශය වෙතින් නිකුත් කරන බැවින් එම දිනයන්හි පමණක් පැමිණෙන ලෙස කාරුණිකව දන්වමි.

_________________________________________

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Dec 22, 2023 @ 7:45 am – නිර්මාණය ITRDA