බස්නාහිර පළාත් යොවුන් ලේඛක තරඟාවලිය 2021

ආධුනික සාහිත්‍යකරුවන්ගේ හැකියා වර්ධනය හා නිර්මාණශීලිත්වය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් 2021 බස්නාහිර පළාත් ආධුනික ලේඛක තරඟාවලිය හා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන පැවැත්වීම.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Jul 27, 2021 @ 10:34 am – නිර්මාණය ITRDA