බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්කවලට අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 40ක ක්‍රීඩා සමාජ තොරතුරු

දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ

කොළඹ කැස්බෑව / කොලොන්නාව / දෙහිවල /පාදුක්ක / මහරගම / රත්මලාන / ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර / සීතාවක / හෝමාගම
ගම්පහ අත්තනගල්ල / කටාන / කැළණිය / ගම්පහ / ජා ඇල / බියගම / මහරමිනුවන්ගොඩ / මිරිගම / මීගමුව
කළුතර ඉංගිරිය / පාලින්දනුවර / බණ්ඩාරගම / බේරුවල / මිල්ලනිය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Jan 26, 2022 @ 4:57 am – නිර්මාණය ITRDA