திரு.K.G. சுதர்ம சிசிரகுமார

உதவி கல்வித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் – பிரிவுத்தலைவர்

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை, வகுப்பு-3

sudharme@gmail.com

கடமைப் பொறுப்புக்கள்

  1. வருடாந்த அபிவிருத்தி திட்டமிடல்
  1. கல்வி பௌதிக விருத்தி செயற்றிட்ட மேற்பார்வை (மே.மா.)
  1. தரமான கல்வி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்ட மேற்பார்வை
  1. சகல செலவுத்தலைப்புகளுக்குமுரிய நிதி மேற்பார்வை
All Rights Reserved. © 2017 Education Ministry (W. P.) - Last Modified On Oct 4, 2016 @ 9:57 am – Designed By ITRDA