திரு.H.அசோக பீரிஸ்

நிர்வாக அதிகாரி

பொறுப்பான பணிகள்

  1. வழமையான காரியாலய  நிர்வாகமும் மெற்பார்வையும்
  1. தபால் தொடர்பான சகல நடவடிக்கைகள்
  1. அமைச்சினதும் திணைக்களத்தினதும் ஊழிய எண்ணிக்கை மற்றும் ஊதியம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்
  1. அமைச்சினதும் திணைக்களத்தினதும் நிறுவன நடவடிக்கைகள்
All Rights Reserved. © 2017 Education Ministry (W. P.) - Last Modified On Oct 4, 2016 @ 10:23 am – Designed By ITRDA