திரு.H.அசோக பீரிஸ்

நிர்வாக அதிகாரி

பொறுப்பான பணிகள்

  1. வழமையான காரியாலய  நிர்வாகமும் மெற்பார்வையும்
  1. தபால் தொடர்பான சகல நடவடிக்கைகள்
  1. அமைச்சினதும் திணைக்களத்தினதும் ஊழிய எண்ணிக்கை மற்றும் ஊதியம் தொடர்பான நடவடிக்கைகள்
  1. அமைச்சினதும் திணைக்களத்தினதும் நிறுவன நடவடிக்கைகள்