கணக்காளர்

திருமதி. P.P விஜேவீர

0112 883470

pabaluwij@yahoo.com

பொறுப்பான பணிகள்

  1. அமைச்சு தொடர்பான நிதி மற்றும் கட்டணம்

All Rights Reserved. © 2017 Education Ministry (W. P.) - Last Modified On Oct 4, 2016 @ 9:26 am – Designed By ITRDA