තනතුරදුරකථන අංකයෆැක්ස් අංකය
ලේකම්+94 112 884 325+94 112 871 663
සහකාර ලේකම්/ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ+94 112 883 471+94 112 883 472
සහකාර ලේකම්+94 112 889 512+94 112 883 472
සහකාර ලේකම්+94 112 871658+94 112 883 472
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන)+94 112 889 535+94 112 871 663
ගණකාධිකාරී+94 112 883 470+94 112 883 470
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)+94 112 889 586+94 112 871 663
පොදු+94 112 871 661+94 112 871 663

අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය
අධ්‍යාපන සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය,
හතරවන මහල, රන්මගපාය,
බත්තරමුල්ල.

දුරකථන අංක
+94 112 871 661

ෆැක්ස් අංකය
+94 112 871 663

මාර්ග සිතියම

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ 2018/03/20 @ 9:58 am – නිර්මාණය ITRDA