බස්නාහිර පළාත් චිත්‍ර /ලේඛක / නිවේදන තරඟාවලිය – 2021.10.10 දක්වා දින දීර්ඝ කිරීම

රටේ පවතින කොවිඩි 19 ව්‍යසනය හමුවේ බස්නාහිර පළාත් චිත්‍ර /ලේඛක / නිවේදන යන සියළු වැඩමුළු සහ තරඟ සඳහා අයඳුම්පත්  කැඳවීමේ දිනය 2021.10.10 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී.

අයඳුම්කරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා (Click Here)

 

අයඳුම්පත

අයඳුම්පත

අයඳුම්පත

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Sep 24, 2021 @ 12:36 am – නිර්මාණය ITRDA