බස්නාහිර පළාත්  අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු සහ තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයයේ  සහකාර/නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන/සෞන්දර්ය) , අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුරු පුරප්පාඩු 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ Sep 24, 2021 @ 12:57 am – නිර්මාණය ITRDA