උපදේශක කාරක සභාව – 2018 පෙබරවාරි

මෙම අමාත්‍යාංශයට අදාළ 2018 වසරේ පළමු උපදේශක කාරක සභා රැස්වීම 2018.02.27 වන දින පෙ.ව. 8.30 ට ගරු අමාත්‍ය රංජිත් සෝමවංස මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රන්මඟපාය පරිශ්‍රයේ ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

Click here to add your own text

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ 2018/03/19 @ 8:45 am – නිර්මාණය ITRDA