2017-06-02 වෙනි සිකුරාදා දින පස්වරු 1.30ට බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී ගුරු පත්වීම් ප්‍රධානෝත්සවය සිදු කිරීමට නියමිතය.

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ 2017/05/31 @ 7:30 am – නිර්මාණය ITRDA