2017.02.21 දින ප.ව. 2.00 ට බස්නාහිර පළාත් සෞන්දර්ය නිකේතනයේදී පවත්වනු ලබයි.

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ 2017/02/20 @ 3:56 am – නිර්මාණය ITRDA