2016.11.25 දින පෙ.ව 9.00 සිට වාද්දූව – The Blue Water Hotel හිදී පැවැත්වේ

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය - යාවත්කාලීන කලේ 2016/11/24 @ 6:30 am – නිර්මාණය ITRDA